718708 - 17:30:00

Επαναλήψεις


8
2
40
2
63
2
77
2
6
1

Καθυστερήσεις


17
15
65
14
36
11
7
10
19
9

Περισσότερες εμφανίσεις


57
39
18
34
37
34
76
33
4
32

Λιγότερες εμφανίσεις


70
16
77
16
48
17
53
17
58
17

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


3
8
4
8
0
7
8
7
5
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


0
12
20
9
30
8
50
8
60
7

Περισσότερες εμφανίσεις BONUS


43
4
67
4
4
3
19
3
27
3

Καθυστερήσεις BONUS


59
99
70
95
8
94
24
92
21
90

Επαναλήψεις δυάδων


8-40
2
8-63
2
8-77
2
40-63
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


13
5
21
5
46
5
4
4
1
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


13-46
4
1-21
3
1-78
3
4-21
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


1-21-78
3
4-21-57
3
5-13-46
3